Books

Մեր Հեղինակները

  • Ալեքսանդր Մոիսեյի Աթաբեկյան Ալեքսանդր Մոիսեյի Աթաբեկյան
  • Ստեյնբեկ, Ջոն Էրնսթ Ստեյնբեկ, Ջոն Էրնսթ
  • Չուկովսկի, Կոռնեյ Իվանովիչ Չուկովսկի, Կոռնեյ Իվանովիչ
  • Ռեյմոնդ Մերֆի Ռեյմոնդ Մերֆի
  • Լեոնիդ Անդրեև Նիկոլայի Լեոնիդ Անդրեև Նիկոլայի

Գրքերի օնլայն վաճառք

Հարգելի գրքասերներ, GIR.am ինտերնետ-խանութը Ձեզ է ներկայացնում գրքերի լայն ընտրանի Հայաստանում, որտեղ ներգրավված են ինչպես դասական, այնպես էլ ժամանակակից գրողների ստեղծագործություններ, մանկական գրքեր, դասագրքեր, ուսումնական և գիտական գրականություն և այլն:

Կայքի կառուցվածքը, ստեղծագործություններն ուղեկցող կարճ անոնսները եվ տեղադրված ներքին որոնող համակարգը, կօգնի մաքսիմալ արագ գտնել և պատվիրել Ձեզ հետաքրքրող գիրքը: Ձեր ընտրած և պատվիրած գիրքը Ձեզ կհասնի 24ժ ընթացքում, եթե առաքումը կատարվում է Երևան քաղաքի սահմաններում:

Հարկ է նշել, որ մեր գործունեությունը չի սահմանափակվում լոկ գրքերի վաճառքով: Ստեղծել մի ընդհանուր դաշտ, որտեղ կգործի հեղինակ – ընթերցող- հրատարակիչ կապը, մեր հիմնական նպատակներից մեկն է:

Կայքի էջերում Դուք կարող եք ծանոթանալ Հայաստանում տպագրվող գրական նորություններին: Հեղինակները և մեզ հետ համագործակցող հրատարակչությունները հնարավորություն կստանան կայքում տեղադրել իրենց ստեղծագործությունների և նոր տպագրված գրքերի վերաբերյալ նյութեր, ունենալով իրենց անձնական էջը, ինչպես նաև կարող են ծանոթանալ մեր կայքում տեղադրված որոշ ստատիստիկ տվյալներին:

Եվ իհարկե, հայտնել Ձեր կարծիքները կամ ակնարկները ստեղծագործությունների և կայքի աշխատանքի վերաբերյալ, որոնք հաշվի կառնվեն մեր հետագա գործունեյության ընթացքում:

Մեկնաբանություններ