1600-ա­կան­նե­րի շող­շո­ղուն Փա­րի­զում ե­րի­տա­սարդ դ՚Ար­տա­նյա­նը ե­րա­զում է դառ­նալ թա­գա­վո­րի հրա­ցա­նա­կիր­նե­րից մե­կը:­ Իր ըն­կեր­ներ Ա­թո­սի, Պոր­տո­սի և Ա­րա­մի­սի հետ նա կա­րո­ղա­նում է խա­փա­նել կար­դի­նալ Ռի­շելյոյի և նենգ Մի­լե­դի­ի դա­վադ­րու­թյուն­նե­րը և, ան­ցնե­լով խարդա­վանք­նե­րի, ճա­կա­տա­մար­տե­րի և մե­նա­մար­տե­րի մի­ջով, պայ­քա­րում է հա­նուն ար­դա­րու­թյան՝ ա­ռաջ­նորդ­վե­լով«Մե­կը՝ բո­լո­րի հա­մար, բո­լո­րը՝ մե­կի» կար­գա­խո­սով: ­Դա­սա­կան գրա­կա­նու­թյան այս ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյունն ա­զա­տո­րեն մշակ­վել է Ջե­րո­նի­մո Ստիլ­տո­նի կող­մից:­ Այն հա­րուստ է բազ­մա­թիվ գու­նա­վոր պատ­կե­րա­զար­դում­նե­րով:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ