Ժողովածուն նախատեսված է տարրական դպրոցի աշակերտների և ուսուցիչների համար: Վերջիններս կարող են այստեղից քաղել առաջադրանքներ 2-4-րդ դասարաններում սովորողների լեզվական գիտելիքների ձևավորման և զարգացման համար: Ժողովածուն պարունակում է 50 հարցարան, որոնց մի մասը կազմված է 12 առաջադրանքներից, իսկ մյուսը՝ տեքստից և դրան առնչվող 11 առաջադրանքից: Հարցարանների առաջադրանքները վերաբերում են մայրենի լեզվի հետևյալ բաժիններին՝ ուղղագրություն, բառակազմություն, իմաստաբանություն, ձևաբանություն, շարահյուսություն:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ